Black Friday Sale - Up to 60% off! Shop Now!

Verzenden

Gratis boven € 50,-
Verzenden is gratis wanneer uw bestelling een waarde heeft van € 50,- incl. BTW. Bij bestellingen met een lagere waarde worden verzendkosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de gekozen vervoerder bedragen deze kosten € 4,95 (PostNL).

PostNL
Wij verzenden met PostNL.

Bezorging op zaterdag
PostNL bezorgt ook op zaterdag

Postbus
U kunt uw bestelling op uw postbus adres ontvangen.

Wanneer verzonden?
Uw bestelling wordt dezelfde dag verzonden wanneer deze voor 23:00 uur bij ons ontvangen is. Onze vervoerders garanderen een bezorging op de volgende werkdag met 95% van de zendingen.
Indien u een product heeft besteld dat niet op voorraad is (dit wordt weergegeven op de productpagina), ontvangt u binnen 24 uur een bevestiging met de vermoedelijke leverdatum. Het kan voorkomen dat uw bestelling door onze leverancier wordt verzonden. In dit geval kan de verzender afwijken van uw keuze. Uiteraard ontvangt u hieromtrent een bericht met een trackingcode (indien voorhanden).

Retourneren

14 dagen bedenktijd
Klanttevredenheid staat bij hihome.eu voorop. Als u niet tevreden bent met uw bestelling, doen we ons uiterste best om alsnog een tevreden klant van u te maken door met een passende oplossing te komen. U kunt uw bestelde producten binnen 14 dagen naar ons terugzenden. U kunt hierbij kiezen voor een vervangend product, een tegoedbon of voor teruggave van het aankoopbedrag. Wilt u een product terugsturen? Volg dan het stappenplan wat voor u van toepassing is. 
 
Stappenplan retourneren en ruilen – met account 

 1. Log in op uw account op www.hihome.eu
 2. Ga naar het overzicht van uw bestelling(en) en selecteer de bestelling die u wilt ruilen of retourneren.
 3. Meld de retouraanvraag aan door te klikken op de knop 'Artikelen retourneren'.
 4. Vul vervolgens hier uw retour reden, retouractie en eventuele reactie in en klik op verstuur.
 5. Wij beoordelen uw verzoek. Wij streven er naar om dit zo snel mogelijk te doen, in de meeste gevallen ontvangt u binnen enkele uren per e-mail bericht(en) over de status van uw aanvraag. U kunt deze status ook bekijken in uw account.
 6. Als uw retouraanvraag wordt goedgekeurd, ziet u de status 'In behandeling’. U ontvangt van ons een e-mail waarin staat beschreven hoe u het artikel naar ons kunt opsturen.
 7. Na ontvangst en verwerking van uw retournering wordt de status aangepast naar 'Artikelen gecrediteerd'. In dit geval is het vervangende product naar u verzonden of het bedrag op uw rekening teruggestort.

Stappenplan retourneren en ruilen – zonder account

In het geval dat u geen hihomesmart.com account heeft kunt u retourneren via ons herroepingsformulier. Let op: dit is alleen mogelijk als uw retourzending aan de ‘’voorwaarden retourneren’’ voldoet. 

 1. Download hier het herroepingsformulier.
  Print het formulier uit en vul deze volledig in zodat wij uw retouraanvraag zo spoedig mogelijk kunnen verwerken.   
  3. Plaats het ingevulde formulier samen met het/de artikel(en) die u retourneert in dezelfde verzenddoos als waarin de bestelling geleverd is.  
  4. De retourzending kan naar onderstaand adres verstuurd worden.

Hihome.eu/At Home Technologies BV

Postbus 42

6860 AA Oosterbeek

 1. Zorg ervoor dat uw eigen adres niet meer zichtbaar is op de verzenddoos en dat u de retourzending voldoende frankeert. 
  6. U kunt de zending naar ons terugsturen via PostNL pakketservice. De kosten van het retoursturen zijn voor u. 
  7. U ontvangt van ons een bevestigingsmail zodra wij de retourzending ontvangen hebben. Hierin staan de vervolgstappen weergeven.  

 

Voorwaarden retourneren

De koper draagt het risico van de retourzending in het geval deze zoek raakt. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

-       U retourneert de producten binnen de zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw artikel.
-       Het artikel bevindt zich voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en fabrieksverpakking.

Uitzonderingen

Niet alle producten kunnen worden geretourneerd. De volgende producten vallen niet onder de bedenktijd:

-       Artikelen die, buiten onze schuld, beschadigd of incompleet zijn.
-       Artikelen waarvan de verpakking niet aanwezig of (ernstig) beschadigd is (het verwijderen van het folie is hierbij niet erg).

Nog vragen?

E-mail: [email protected]

 

 

Shipping in The Netherlands and to Belgium

Free above € 50 order value

Shipping is free if your order has a value of € 50 incl. VAT. For orders with a lower value, shipping costs will be charged. Depending on the chosen carrier, these costs amount to € 4.95 (PostNL).

PostNL

We ship with PostNL.

Delivery on Saturday

PostNL also delivers on Saturdays

PO Box

You can receive your order at your PO box address.

When sent?

Your order will be shipped the same day if it is received by us before 5 p.m. Our carriers guarantee next-day delivery with 95% of shipments.

If you have ordered a product that is not in stock (this is displayed on the product page), you will receive a confirmation with the expected delivery date within 24 hours. It is possible that your order will be sent by our supplier. In this case the sender can deviate from your choice. You will of course receive a message with a tracking code (if available).

Shipping EU countries

Free above € 100 order value

Shipping is free if your order has a value of € 100 incl. VAT. For orders with a lower value, shipping costs will be charged. Depending on the chosen carrier, these costs amount to € 9.95 .

We ship, depending on the destination, with PostNL, DHL or UPS.

Returns

14 days to change your mind

Customer satisfaction is paramount at hihomesmart.com. If you are not satisfied with your order, we will do our utmost to make you a satisfied customer by coming up with a suitable solution. You can return your ordered products to us within 14 days. You can choose a replacement product, a voucher or a refund of the purchase amount. Do you want to return a product? Then follow the step-by-step plan that applies to you.

Return and exchange step-by-step plan - with account

 • Log in to your account at www.hihome.eu and retrieve your order number.
 • Send an email with your return request and order number to: [email protected]
 • We assess your request. We strive to do this as quickly as possible, in most cases you will receive an email within a few hours about the status of your request. 
 • If your return request is approved, you will receive an e-mail from us describing how you can send the article to us.
 • After receiving and processing your returns, the status will be adjusted to 'Items credited'. In this case, the replacement product is sent to you or the amount refunded to your account.

 

Return and exchange step-by-step plan - without account

In the event that you do not have a hihomesmart.com account you can return via our cancellation form. Please note: this is only possible if your return shipment meets the "return conditions".

Download the cancellation form here.

Print the form and complete it completely so that we can process your return request as soon as possible.

 1. Place the completed form together with the item (s) that you return in the same shipping box as where the order was delivered.
 2. The return shipment can be sent to the address below.

Hihome.eu/At Home Technologies BV

Postbus 42

6860 AA Oosterbeek

Make sure that your own address is no longer visible on the shipping box and that you are sufficiently franking the return shipment.

 1. You can send the shipment back to us via PostNL parcel service. The costs of the return are for you.
 2. You will receive a confirmation email from us as soon as we have received the return shipment. This shows the next steps.

 

Return conditions

The buyer bears the risk of the return shipment if it is lost. The following conditions apply:

- You return the products within the trial period of 14 days. This period starts on the day after receipt of your article.

- The article is, as far as reasonably possible, in original condition and factory packaging.

Exceptions

Not all products can be returned. The following products are not included in the cooling-off period:

 

- Items that, through no fault of our own, are damaged or incomplete.

- Articles whose packaging is not present or (seriously) damaged (removing the foil is not a problem).

 

Any questions?

Email: [email protected]

BACK TO TOP
Promo box

Someone purchsed a

Product name

info info